Algemene Voorwaarden BrandNew Coaching

 1. Registratie en beroepsethiek: BrandNew Coaching is aangesloten bij de beroepsvereniging BPSW, beroepsvereniging voor professionals in sociaal werk. Met deze registratie laat BrandNew coaching aan huis zien dat de kwaliteit van het professioneel handelen en de beroepsuitoefening nagestreefd wordt. De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW), voorheen NVMW, zet zich in voor de beroepsontwikkeling, professionalisering, scholing en positionering van de verschillende beroepsgroepen binnen de vereniging. Leden van dezelfde beroepsgroep kunnen binnen het grotere verband van de BPSW in een eigen ‘kamer’ hun beroepsidentiteit blijven ontwikkelen en borgen, en werken aan de kwaliteit van hun beroep. De BPSW is eigenaar van de Beroepscode voor de Maatschappelijk Werker, de Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker en van de Beroepscode voor de Sociaal Agogisch Werker. Maatschappelijk werkers en Sociaal Agogisch werkers zijn tuchtrechtelijk aanspreekbaar en toetsbaar wanneer zij lid zijn van de BPSW en/of staan ingeschreven bij Beroepsregister Registerplein. Voor meer info: www.nvmw.nl
 2. Definities
  Opdrachtnemer: BrandNew Coaching in de persoon van Mia van den Brand.
  Opdrachtgever: de wederpartij die de opdracht geeft.
 3. Vertrouwelijkheid: BrandNew Coaching behandelt informatie over opdrachtgevers, diens medewerker, kinderen en hun omstandigheden vertrouwelijk. – Ik vraag toestemming aan opdrachtgever of diens medewerker als ik meen dat het noodzakelijk is om met derden vertrouwelijke informatie uit te wisselen. – Wanneer de opdrachtgever zichzelf of anderen in gevaar dreigt te brengen of wanneer de wet is of wordt overtreden zal informatie aan derden openbaar worden gemaakt.
 4. Eigen verantwoordelijkheid van cliënt of opdrachtgever: Cliënten dragen de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de tijd die BrandNew Coaching en de opdrachtgever gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 5. Prijzen en offertes – De prijzen in offertes en facturen zijn exclusief BTW. – Offertes zijn gebaseerd op de, bij opdrachtnemer, beschikbare informatie. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Voor werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, worden de tarieven bepaald op grond van de bij opdrachtnemer gebruikelijke tarifering, te weten 110 euro per uur.
 6. Afspraken Verzetten/ annuleren – Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. – Indien het niet mogelijk is om een afspraak door te laten gaan, voor opdrachtgever, gelieve dit dan ten laatste 24 uur op voorhand te laten weten. Ik vraag uw begrip voor het feit dat afspraken die niet 24 uur op voorhand worden geannuleerd, in rekening worden gebracht i.v.m. het reserveren van tijd en ruimte.
 7. Vertrouwelijke informatie – geheimhouding – In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van de opdrachtnemer om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. – Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de opdrachtnemer en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, daarom kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.
 8. Aansprakelijkheid – Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. – Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 9. Klachtenprocedure – Indien een opdrachtgever niet tevreden is over de uitvoering van de dienstverlening door BrandNew Coaching, wordt er verwacht dat de ontevredenheid kenbaar gemaakt wordt. Dit kan mondeling of schriftelijk bij BrandNew Coaching. – Een ieder die ontevreden is over de dienstverlening van BrandNew Coaching of meent dat de professional zich niet aan de beroepscode houdt, kan bij de BPSW een schriftelijke klacht kunnen indienen. Het College van Toezicht (CvT) behandelt de ontvangen klacht, beoordeelt de ontvankelijkheid en komt tot een gemotiveerde uitspraak. Het College van Beroep (CvB) beoordeelt op verzoek van de klager of verweerder of een uitspraak van het College van Toezicht correct is en nodigt partijen uit voor een hoorzitting. Het college komt na behandeling van het beroep tot een uitspraak.
 10. Wijziging van de voorwaarden De versie die op de website van BrandNew Coaching staat op het moment van aangaan van de overeenkomst is altijd geldig. Wijzigingen van de algemene voorwaarden worden binnen 24 uur op de website geplaatst.